Chung cư Hà Nội, hai tháng mới bán được vài căn

.
Nguồn: www.24h.com.vn